Regulamin

REGULAMIN I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU OTOPRZYGODA.PL

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.otoprzygoda.pl Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu.


SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu Otoprzygoda.pl
 4. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 5. Warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Newsletter
 7. Zawieszenie konta, ograniczenie dostępu oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 8. Umieszczanie Ofert na stronie Serwisu Otoprzygoda.pl
 9. Zasady sprzedaży Przygód
 10. Reklamacje
 11. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej z Partnerem
 12. Odpowiedzialność Otoprzygoda, Użytkowników oraz Partnerów
 13. Działalność, dostępność i funkcje Serwisu
 14. Ochrona danych osobowych
 15. Modyfikacja Regulaminu
 16. Postanowienia dodatkowe
 17. Załączniki

 

 1. Postanowienia ogólne.
  1.1. Serwis internetowy Otoprzygoda.pl działający pod adresem www.otoprzygoda.pl prowadzony jest przez Otoprzygoda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu przy ul. Kilińskiego 5, Mielec 39-300, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000709152, NIP: 8172185768, adres e-mail: info@otoprzygoda.pl
  1.2. Serwis Otoprzygoda.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  1.3. Regulamin określa zasady świadczenia przez Otoprzygoda na rzecz Partnerów, usług polegających na:
  - umożliwieniu zamieszczania przez nich Ofert w Serwisie Otoprzygoda.pl oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu Otoprzygoda.pl
  - umożliwieniu Użytkownikom zapoznania się z Ofertami Partnerów oraz ich zakupie. Regulamin określa ponadto zasady dostępu i korzystania z Serwisu Otoprzygoda.pl
  1.4. Korzystanie z Serwisu Otoprzygoda.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. przeglądarka internetowa,
  d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
  e. w razie wyrażenia przez Partnera zgodny na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie właściwe do otwierania plików w formacie PDF, np. Adobe AcrobatReader.
  1.5. Aby zarejestrować się w Serwisie Otoprzygoda.pl lub dokonać Transakcji bez rejestracji Użytkownik musi uprzednio przeczytać i zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.

 2. Definicje
  2.1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
  a. Otoprzygoda – Otoprzygoda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu przy ul. Kilińskiego 5, Mielec 39-300, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000709152, NIP: 8172185768.
  b. Serwis Otoprzygoda.pl – prowadzony przez Otoprzygoda serwis on-line, dostępny pod adresem internetowym www.otoprzygoda.pl, w ramach którego publikowane są Oferty Partnerów dostępne dla Użytkowników zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych.
  c. Regulamin – niniejszy dokument.
  d. Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania), który korzysta z Serwisu Otoprzygoda.pl oraz spełnia i akceptuje wszystkie warunki Regulaminu. Jeśli Regulamin nie stanowi inaczej postanowienia dotyczące Użytkowników stosuje się zarówno wobec Użytkowników, którzy dokonali rejestracji, jak i wobec Użytkowników niezarejestrowanych.
  e. Konsument (Klient) – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  f. Partner – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoby prawne, publikująca za pośrednictwem Serwisu Otoprzygoda.pl oferty sprzedaży Przygód (Oferta Partnera).
  g. Subkonto – to konto powiązane z kontem głównym Partnera, posiadające odrębny login i hasło, dostęp do skanera kodów QR oraz ustalonej puli Przygód do wykonania. Subkonta dedykowane są dla firm i organizacji zatrudniających pracowników, posiadających wspólników itp., oraz zorganizowanych ośrodków szkoleniowych.
  h. Konto – prowadzony dla Użytkownika (Partnera wraz z Subkontami oraz Klienta) przez Otoprzygoda pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Otoprzygoda.pl.
  i. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
  j. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych używany do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji Konta lub ustalany i przekazywany jako informacja poufna do wyłącznej wiadomości Użytkownika przez system teleinformatyczny.
  k. Przygoda – usługa oferowana Użytkownikowi do sprzedaży przez Partnera, zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie Partnera i Regulaminie.
  l. Oferta Partnera (Oferta) – propozycja zawarcia umowy sprzedaży z Klientem Przygody na warunkach określonych przez Sprzedającego (Partnera), w szczególności zawierających cenę i opis oferowanej Przygody, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu Otoprzygoda.pl.
  m. Voucher – instrument w formie fizycznej lub elektronicznej, oznaczony unikalnym kodem QR oraz unikalnym kodem zabezpieczającym, potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, który jest podstawą i zobowiązaniem do wykonania Przygody przez Partnera, na warunkach opisanych w Ofercie Partnera i w Regulaminie.
  n. Transakcja – procedura zawierania i wykonywania umów sprzedaży Przygody pomiędzy Użytkownikami a Partnerami w ramach Serwisu Otoprzygoda.pl
  o. Tabela prowizji i opłat – zestawienie ustalanych przez Otoprzygoda opłat dla Partnerów, za usługi świadczone w ramach Serwisu Otoprzygoda.pl, Tabela prowizji i opłat stanowi załącznik do Regulaminu.
  p. Plecak (koszyk) – funkcjonalność udostępniona przez Partnera w ramach serwisu Otoprzygoda.pl, za pomocą której Użytkownik sporządza listę wybranych Przygód w celu złożenia Zamówienia.
  r. Realizacja Vouchera – realizacja Oferty u Partnera.
  s. Cennik – zestawienie ustalanych przez serwis Otoprzygoda.pl opłat dla Użytkowników, za dostarczenie Voucherów Użytkownikowi.

 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu Otoprzygoda.pl
  3.1. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu Otoprzygoda.pl zarówno po dokonaniu rejestracji Konta jak i bez rejestracji.
  3.2. Użytkownik, który nie zarejestrował Konta, chcąc dokonać zakupu Oferty Partnera, po wybraniu Przygody, oraz dodaniu jej do Plecaka, podaje odpowiednie dane wymagane w formularzu, konieczne do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy z Partnerem. Z chwilą nabycia Przygody, dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Otoprzygoda umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostęp do Serwisu Otoprzygoda.pl.
 4. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
  4.1. Otoprzygoda umożliwia za pośrednictwem Serwisu Otoprzygoda.pl korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  a. prowadzenie Konta.
  b. korzystanie z Newslettera.
  c. możliwość sprzedaży oraz zakupu Ofert Partnerów
  4.2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Serwisie Otoprzygoda.pl odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  4.3. Otoprzygoda ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu Otoprzygoda.pl treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu Otoprzygoda.pl i prezentowanych w nim materiałów.

 5. Warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
  5.1. Warunki rejestracji w serwisie
  a. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w ust. 4.1. Regulaminu przez Otoprzygoda jest nieodpłatne.
  b. Rejestracja konta jest bezpłatna i dobrowolna dla każdego Użytkownika.
  c. możliwość zarejestrowania konta posiadają:
  - osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  - osoby prawne,
  - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
  5.2. Założenie i prowadzenie konta
  a. korzystanie z Konta możliwe jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
  b. Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Otoprzygoda umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostęp do serwisu Otoprzygoda.pl i publikowanych w nim Ofert Partnerów oraz możliwość kupowania od Partnerów Przygód na warunkach określonych w Ofercie Partnera i Regulaminie. W trakcie rejestracji oraz w trakcie zakupu Przygody Użytkownik opcjonalnie może wyrazić również zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera).
  c. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Otoprzygoda.pl zawarta jest na czas nieoznaczony.
  d. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych, w przypadku:
  - rejestracji Partnera:
  • adresu e-mail,
  • wybór hasła
  - rejestracji Klienta:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu e-mail,
  • wybór hasła
  e. Rejestracja skutkuje utworzeniem dla Użytkownika Konta w Serwisie Otoprzygoda.pl, przypisanego do adresu e-mail oraz hasła podanego w formularzu rejestracyjnym.
  f. Z momentem wciśnięcia przycisku opisanego jako „Załóż konto” Serwis Otoprzygoda.pl automatycznie wygeneruje wiadomość z potwierdzeniem wprowadzenia danych i wyśle ją na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym,
  g. Użytkownik w celu aktywacji Konta otwiera wskazane w wiadomości, o której mowa w lit. g hiperłącze (link) – po jego otwarciu Użytkownik może korzystać z Konta.
  h. Konto Użytkownika zawiera dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W razie zmiany którejkolwiek z podanych danych Użytkownik ma obowiązek ich aktualizacji. Zabronione jest podawanie danych nieaktualnych, niepełnych lub nieprawdziwych. Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji „Moje konto”, użytkownik może wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu Przygody nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury.
  i. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje dane logowania tak, by nie pozostały one w sposób niezamierzony udostępnione osobą trzecim. W przypadku niezamierzonego lub niedozwolonego pozyskania danych logowania przez osoby trzecie Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować serwis otoprzygoda.pl o zaistniałej sytuacji. Serwis otoprzygoda.pl po otrzymaniu informacji od Użytkownika o pozyskaniu danych logowania przez osoby trzecie na jego prośbę zablokuje konto Użytkownika.
  j. Konto jest niezbywalne.
  k. Partner ma możliwość stworzenia subkonta poprzez dodanie w Panelu Partnera jego danych.
  l. Otoprzygoda weryfikuje dane Partnerów oraz posiadane przez nich uprawnienia/licencje w oparciu o przesłane przez Partnera skany lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego posiadane przez Partnera oraz jego Subkont uprawnienia/licencje. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych wprowadzonych przez Partnera w formularzu rejestracji z treścią udostępnionych dokumentów, Partner zostanie wezwany do skorygowania podanych danych. Wezwanie do korekty przesłane zostanie na adres mailowy Partnera wskazany w trakcie rejestracji.
  m. Partner zostanie poinformowany drogą mailową, na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta, o pozytywnie zakończonej weryfikacji danych osobowych. Pozytywnie zakończona rejestracja upoważnia Partnera do publikowania ofert w Serwisie Otoprzygoda.pl
  n. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu adresu e-mail i hasła przypisanego do Konta (Logowanie). Logowanie do serwisu Otoprzygoda.pl za pośrednictwem usług zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem serwisów społecznościowych powoduje takie same skutki, jak logowanie poprzez wpisanie loginu i hasła w serwisie Otoprzygoda.pl. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w tym z oprogramowania powodującego logowanie, następuje na wyłączne ryzyko Użytkownika.

 6. Newsletter
  6.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  6.2. korzystanie z Newslettera następuje po kliknięciu „Wyraź zgodę” w zakładce „Moje zgody” w panelu Użytkownika bądź po podaniu adresu poczty elektronicznej w zakładce „Newsletter” w stopce strony Otoprzygoda.pl, kliknięciu „plus” oraz otwarciu linka aktywacyjnego otrzymanego w wiadomości e-mail.
  6.3. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rozwiązania umowy (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Otoprzygoda za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@otoprzygoda.pl, bądź poprzez wycofanie zgody w panelu Użytkownika w zakładce „Moje zgody”.

 7. Zawieszenie konta, ograniczenie dostępu oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  7.1. Otoprzygoda zastrzega sobie możliwość tymczasowego zablokowania Konta w sytuacji uzasadnionego zagrożenia bezpieczeństwa Konta. Otoprzygoda może zobligować Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępu do Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik niezwłocznie odzyska dostęp do Konta.
  7.2. Użytkownik może w każdym czasie bez podawania przyczyny rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych z Otoprzygoda.
  7.3. Rozwiązanie umowy następuje poprzez wybranie opcji „usuń konto” w zakładce „Moje konto” w panelu Użytkownika.
  7.4. Otoprzygoda może zawiesić lub usunąć konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów. Decyzję o zawieszeniu lub usunięciu konta Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.

 8. Umieszczanie Oferty na stronie Serwisu Otoprzygoda.pl
  8.1. Umieszczenie Oferty jest możliwe po rejestracji Konta przez Partnera i pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 5.
  8.2. Umieszczenie Oferty jest bezpłatne.
  8.3. Ofertę w Serwisie Otoprzygoda.pl umieszcza Partner, który samodzielnie ustala jej treść. Umieszczenie Oferty następuje za pomocą narzędzia edytorskiego w Panelu Partnera.
  8.4. Oferta ma dotyczyć ściśle określonej i skonkretyzowanej Przygody, z podaniem m. in. miejsca, zdjęcia, ceny i opisu Przygody. W treści Oferty Partner nie może umieszczać danych umożliwiających Użytkownikowi bezpośredni kontakt z Partnerem.
  8.5. Dodając Ofertę Partner wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej w celach marketingowych przez Otoprzygoda Sp. z o.o. materiałów (zdjęć, filmów oraz treści ofert) przekazanych w trakcie dodawania ofert. Zgoda zostaje wyrażona na czas posiadania konta przez Partnera w serwisie Otoprzygoda.pl, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. Materiały wykorzystywane będą m.in. do promocji w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram), YouTube czy Newsletterze.
  8.6. Partner może umieszczać Oferty, które wykonywane będą przez jego Subkonta, jedynie w przypadku ich wcześniejszego zgłoszenia do Otoprzygody, oraz potwierdzenia ich uprawnień.
  8.7. Partner nie może umieszczać jednocześnie kilku takich samych Ofert, tożsamych co do miejsca i czasu.
  8.8. Użytkownik zgłoszony przez Partnera jako jego Subkonto nie może wystawiać równolegle tożsamych ofert na innym koncie bez zgody Partnera.
  8.9. Oferta powinna wskazywać na rzeczywistą cenę brutto, podaną w złotych polskich.
  8.10. Partner może wystawić oferty w walucie innej niż PLN zgodnie z poniższą listą:
  - EURO
  - Dolar amerykański - USD
  - Kuna (Chorwacja) - HRK
  - Hrywna (Ukraina) - UAH
  - Lej rumuński - RON
  - Korona czeska - CZK
  - Korona norweska - NOK
  - Frank szwajcarski - CHF
  - Funt szterling (Wielka Brytania) - GBP
  - Forint (Węgry) - HUF
  - Lew (Bułgaria) - BGN
  - Korona duńska - DKK
  - Korona szwedzka - SEK
  - Rubel rosyjski - RUB
  Oferta dodana w walucie innej niż PLN powinna wskazywać na rzeczywistą cenę brutto podaną w walucie innej niż PLN. Oferta ta zostanie automatycznie przewalutowana na PLN według wskaźnika Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień dodania oferty. Cena oferty podana w walucie innej niż PLN będzie przewalutowana codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 12 według kursu ogłaszanego przez NBP. Na portalu Otoprzygoda.pl oferta zawsze będzie wyświetlana w PLN.
  8.11. Zabronione jest dodawanie Ofert nie związanych z tematyką Serwisu Otoprzygoda.pl
  8.12. Treść Oferty musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym. Oferta musi odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Przygody za wskazaną w tej Ofercie cenę.
  8.13. Partnerzy zobowiązują się do nieoferowania Przygód, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, jak również których oferowanie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
  8.14. Otoprzygoda ma prawo sprawdzać wystawione oferty oraz je zablokować, jeśli są niezgodne z zasadami działania Serwisu Otoprzygoda.pl. Partner zostanie poinformowany o przyczynach zablokowania wystawionej oferty za pośrednictwem serwisu po zalogowaniu lub mailowo.

 9. Zasady sprzedaży Przygód
  9.1. Ogólne warunki sprzedaży Przygód
  a. Czas obowiązywania Oferty Partnera jest ograniczony czasowo i wskazany wyraźnie w treści Oferty Partnera.
  b. Użytkownik po zapoznaniu się z Ofertą Partnera, wybierając opcję „Zamawiam i płacę”, składa wiążącą ofertę kupna Przygody na warunkach określonych w Ofercie Partnera.
  c. Po wybraniu opcji "Dodaj do Plecaka", każda z wybranych Przygód trafia do Plecaka (koszyka). Przed dokonaniem płatności Użytkownik może usunąć dowolne pozycje z Plecaka (koszyka). Za wszystkie pozycje z Plecaka (koszyka) Użytkownik dokonuje jednej płatności w kwocie będącej sumą cen wszystkich Przygód, co do których Użytkownik złożył ofertę kupna. Z chwilą dokonania płatności Użytkownik zawiera umowę z Partnerem oferującym daną Przygodę o treści i na warunkach wskazanych w Ofercie Partnera. W przypadku, kiedy płatność nie dochodzi do skutku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Przygody.
  d. Płatności dokonywane są za pomocą systemu płatności: Tpay.com
  System płatności Tpay.com należy do spółki
  Krajowy Integrator Płatności S.A.
  ul. Św. Marcin 73/6
  61-808 Poznań
  NIP: 7773061579
  REGON: 300878437
  KRS: 0000412357
  Kapitał zakładowy:
  5.494.980 PLN
  wpłacony w całości.
  e. W każdym z przypadków określonych w powyższych punktach, płatność dokonywana przez Użytkownika, świadczona jest wyłącznie na rzecz Partnera oferującego Przygodę, niezależnie do czyich rąk spełniane jest świadczenie. W powyższym zakresie upoważnionym przez Partnera i Otoprzygoda podmiotem do odbioru świadczeń Użytkowników jest także operator płatności elektronicznych, którego usługi udostępniane są w Serwisie. Operator ten w każdym wypadku będzie wykonywał działalność na podstawie obowiązujących przepisów i decyzji w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego.
  f. Po skutecznym zawarciu umowy i uiszczeniu płatności przez Użytkownika:
  - Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany podczas Rejestracji lub podczas dokonywania zakupu bez logowania, bądź na adres e-mail oraz w wybranej formie dostawy zgodnie z Cennikiem (załącznik), Voucher z ważnym kodem QR, kodem zabezpieczającym oraz dane kontaktowe do Partnera. Voucher z ważnym kodem QR oraz kodem zabezpieczającym jest wyłączną podstawą do skorzystania z Przygody. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania/okazania Partnerowi Vouchera z ważnym kodem QR oraz kodem zabezpieczającym bezpośrednio przed wykonaniem Przygody.
  g. Voucher z ważnym kodem QR oraz kodem zabezpieczającym może być okazany w formie papierowej lub elektronicznej umożliwiającej prawidłowe sczytanie kodu QR.
  h. Otoprzygoda niezwłocznie informuje Partnera o fakcie zawarcia umowy, przesyłając stosowną informację na adres e-mail Partnera podany w formularzu rejestracji oraz umieszczeniu jej w Panelu Partnera.
  i. Voucher zaopatrzony jest w unikalny kod QR oraz kod zabezpieczający przypisany do danej transakcji. Termin realizacji Vouchera należy uzgodnić z Partnerem, przy czym czas realizacji zakupionej Przygody na podstawie Vouchera jest ściśle określony przez Partnera oraz podany jest w Ofercie Partnera.
  j. Ważność zakupionego Vouchera wygasa po 12 miesiącach od dnia zakupu. Ważność Vouchera 12 miesięcy nie obowiązuje jeśli Partner zaznaczy, że Przygoda jest do wykorzystania tylko w określonym terminie. Po upływie określonego czasu Voucher traci ważność.
  k. W przypadku wygaśnięcia ważności zakupionego Vouchera na zasadach opisanych powyżej Użytkownikowi nie przysługuje żaden zwrot pieniędzy.
  l. Voucher jest realizowany przez Partnera po okazaniu Vouchera z ważnym kodem QR oraz kodem zabezpieczającym przez jego okaziciela.
  m. Przygodę uznaje się za zrealizowaną w momencie sczytania z Vouchera unikalnego kodu QR przez dedykowaną aplikację Otoprzygoda lub wpisania przez Partnera w panelu zarządzania kodu zabezpieczającego z Vouchera.
  n. Wszelkie fałszowanie, powielanie lub podrabianie Vouchera jest zabronione.
  o. Za wystawienie dokumentów księgowych dotyczących zrealizowanej Przygody odpowiada Partner i wystawia taki na rzecz Użytkownika w formie opisanej w Ofercie Partnera.
  9.2. Zawarcie umowy bez rejestracji
  a. Użytkownik ma możliwość zakupu Oferty Partnera bez rejestracji. W tym celu niezbędne jest wypełnienie formularza zakupowego, a także zaakceptowanie regulaminu oraz dokonanie płatności. Zapoznaj się z Polityką Prywatności (załącznik)
  b. Umowa z Partnerem zawierana jest z chwilą dokonania płatności i stosuje się do niej wszystkie postanowienia wynikające z ust. 9.1. Regulaminu.
  9.3. Opłaty i prowizje
  a. Umieszczenie Oferty na stronie Serwisu Otoprzygoda.pl jest bezpłatne.
  b. Partner zobowiązany jest wystawić Przygodę za nie mniej niż 6 zł, przy czym w takim przypadku prowizja wynosi 100%, oraz stanowi ona najniższa opłatę prowizyjną.
  c. Po zakupie Przygody przez Użytkownika i zaksięgowaniu płatności, środki są przechowywane na koncie Otoprzygoda do czasu realizacji Przygody. Z tytułu pobranej prowizji Otoprzygoda w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca wystawi na rzecz Partnera fakturę VAT w formie kompensaty zgodnie z obowiązującą Tabelą prowizji i opłat. Kwota należna z tytułu wystawionej faktury pobierana jest automatycznie z kwoty przelewu wykonanego przez Klienta, po zaksięgowaniu transakcji zakupu Przygody przez serwis Otoprzygoda.pl. Partner nie wykonuje żadnych przelewów z tytułu wystawionej faktury.
  d. Partner obciążany jest prowizją od Sprzedaży Przygód zgodnie z obowiązującą Tabelą prowizji i opłat (załącznik do Regulaminu) oraz ust. 9.3.c Regulaminu.
  e. Kwota z tytułu Sprzedaży Przygody/Przygód pozostała po odliczeniu prowizji, o której mowa w ust. 9.3.d Regulaminu, zostanie przekazana na rachunek bankowy Partnera po realizacji Przygody/Przygód zgodnie z ust. 9.1.m Regulaminu. Przelew za wykonaną Przygodę/Przygody będzie realizowany 2 razy w miesiącu po 1 oraz po 15 dniu każdego miesiąca.
  f. W przypadku Partnerów posiadających konta w walucie innej niż PLN przelewy będą realizowane zgodnie z ust. 9.3.e. Regulaminu. Kwota przelewu walutowego jest równowartością należnej kwoty w PLN wyrażona w walucie, w której Partner posiada konto bankowe podane i zarejestrowane w serwisie Otoprzygoda.pl. Kwota przelewu zostanie pomniejszona o prowizję zgodnie z ust. 9.3.d. Regulaminu oraz pomniejszona o wszystkie koszty związane z przelewem na konto w innej walucie niż PLN oraz z przewalutowaniem na walutę, w której Partner posiada konto bankowe podane i zarejestrowane w serwisie Otoprzygoda.pl, według aktualnego kursu walut stosowanego przez bank właściwy dla Otoprzygoda.
  g. Partner nie może domagać się przelewu środków z tytułu Sprzedaży Przygody przed dniem wykonania Przygody zgodnie z ust. 9.1.m Regulaminu.
  h. W przypadku wygaśnięcia ważności Vouchera i braku realizacji Przygody Partner w przeciągu 2 miesięcy od daty wygaśnięcie Vouchera, może ubiegać się o wypłatę 50 % wartości sprzedanej Przygody pomniejszonej o prowizję pobieraną przez Otoprzygoda zgodnie z punktem 9.3.d
  i. Partnerowi nie przysługuje wypłata środków o których mowa z ust. 9.3.e w przypadku:
  - braku realizacji Przygody z winy Partnera
  - skutecznym odstąpieniu od umowy przez Klienta
  j. Partner zobowiązany jest do podania pełnych danych do fakturowania. Rozliczenia z partnerem posiadającym subkonta, dokonywane będzie łącznie za wszystkie Subkonta
  k. W sytuacji skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika zgodnie z ust. 11 Regulaminu, Otoprzygoda zwróci Użytkownikowi w całości zaksięgowaną kwotę z tytułu Sprzedaży Przygody, za wyjątkiem płatności dotyczących wysyłki Vouchera w formie innej niż elektronicznej. Na wystawioną fakturę VAT za prowizję ze zwróconej Przygody Otoprzygoda wystawi korektę faktury VAT. Partner nie ponosi żadnych kosztów. Partnerowi z tego tytułu nie przysługują dodatkowe roszczenia.

 10. Reklamacje
  10. 1. W przypadku, gdy w ocenie Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu serwisu Otoprzygoda.pl nie są realizowane przez serwis Otoprzygoda lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia - Reklamację.
  10.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Otoprzygoda.pl można złożyć w formie elektronicznej wysyłając maila na adres e-mail info@otoprzygoda.pl lub w formie pisemnej pod adresem ul. Lipowska b/n (skrzynka pocztowa 12), 43-374 Buczkowice.
  10.3. W Reklamacji Użytkownik powinien zawrzeć swoje imię, nazwisko, adres mailowy, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji. W reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Otoprzygoda.
  10.4. Otoprzygoda rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. W sytuacji, gdy Reklamacja Użytkownika jest niejasna lub niepełna, Otoprzygoda wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia. W sytuacji powyższej 14 – dniowy termin, o którym mowa wyżej biegnie od dnia uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika.
  10.5. Odpowiedź na Reklamację Otoprzygoda wysyła wyłącznie drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany przez Użytkownika.
  10.6. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji wydanej przez Otoprzygoda po rozpoznaniu Reklamacji. W tym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdą ust. 10.2.,10.4., 10.5. Regulaminu.
  10.7. Reklamację dotyczącą jakości świadczonej Przygody przez Partnera, Użytkownik składa bezpośrednio u Partnera, jako podmiotu, który Przygodę wykonuje.

 11. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej z partnerem
  11.1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu Przygody w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania drogą elektroniczną Vouchera bez podawania przyczyny. Skuteczne przekazanie Otoprzygoda oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia Partnerowi, jako drugiej stronie umowy (przedsiębiorcy). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu. Prawo do odstąpienia od umowy może być zrealizowane poprzez:
  a. przesłanie oświadczenia drogą mailową, na adres: info@otoprzygoda.pl
  b. przesłanie oświadczenia pisemnie, na adres: ul. Lipowska b/n (skrzynka pocztowa 12), 43-374 Buczkowice.
  11.2. Otoprzygoda poinformuje Użytkownika o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłając wiadomość e-mail na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu odstąpienia od umowy.
  11.3 Skuteczne odstąpienie od umowy powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ważności vouchera oraz dezaktywacje kodów QR i kodów zabezpieczających. W związku w powyższym Otoprzygoda nie wymaga zwrotu voucherów.
  11.4. W sytuacji skutecznego odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 11.1. Użytkownikowi zwrócona zostanie wartość wszystkich płatności dokonanych w ramach zakupu Przygody, za wyjątkiem płatności dotyczących wysyłki Vouchera w formie innej niż elektronicznej, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Otoprzygoda o odstąpieniu od umowy.
  11.5. W braku odmiennego oświadczenia Użytkownika, złożonego Otoprzygoda w sposób wyraźny, wszelkie zwroty środków zostaną zrealizowane za pośrednictwem pierwotnej metody płatności. Jeśli pierwotna metoda płatności uległa zmianie, wygasła lub została anulowana Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Otoprzygoda o powyższym fakcie. W przypadku braku informacji ze strony Użytkownika, o której mowa wyżej i realizacji zwrotu płatności, Otoprzygoda nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę środków.
  11.6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeśli:
  a. Partner wykonał w całości Przygodę zgodnie z Ofertą Partnera na podstawie wręczonego Vouchera z ważnym kodem QR oraz kodem zabezpieczającym.
  b. Voucher posiada ściśle określonym terminem realizacji Przygody, a termin ten upłynął.

 12. Odpowiedzialność Otoprzygoda, Użytkowników oraz Partnerów
  12.1. Otoprzygoda publikuje w Serwisie Otoprzygoda.pl treść oferty Partnera, który ponosi za nią wyłączną odpowiedzialność.
  12.2. Otoprzygoda nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Klientem a Partnerem, a wykonuje jedynie czynności natury technicznej polegające na opublikowaniu Oferty Partnera w Serwisie Otoprzygoda.pl zgodnie z warunkami i treścią ustaloną w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie, nadto informuje Użytkowników (Partnerów oraz Klientów) o zawartych umowach oraz wystawianiu w imieniu Partnera potwierdzenia zawarcia umowy i jej warunków w postaci Voucherów.
  12.3. Otoprzygoda weryfikuje dane Partnerów oraz posiadane przez nich uprawnienia/licencje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w oparciu o przesłane przez Partnera skany lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego posiadane przez Partnera oraz jego pracowników uprawnienia/licencje. Otoprzygoda nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Partnera nieaktualnymi lub nieprawdziwymi danymi.
  12.4. Otoprzygoda nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników (Partnerów wraz z Subkontami oraz Klientów) w ramach serwisu Otoprzygoda.pl, w tym nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji a także za następstwa działań podjętych przez Użytkowników (Partnerów wraz z Subkontami oraz Klientów) jaki i osoby trzecie, stanowiące naruszenie postanowień Regulaminu.
  12.5. Otoprzygoda nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo oraz legalność Przygód sprzedawanych w ramach Oferty Partnera, wypłacalność Użytkownika, prawdziwość oraz rzetelność podawanych przez Użytkowników (Partnerów wraz z Subkontami oraz Klientów) danych. Otoprzygoda ponadto nie pośredniczy w ustalaniu terminów, szczegółów współpracy czy innych elementów Przygody pomiędzy Klientem, a Partnerem.
  12.6. Użytkownicy (Partnerzy wraz z Subkontami oraz Klienci) ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania oraz zaniechania związane z korzystania z Serwisu Otoprzygoda.pl, w szczególności odpowiedzialność odszkodowawczą względem Otoprzygoda, Użytkowników (Partnerów wraz z Subkontami oraz Klientów).

 13. Działalność, dostępność i funkcje Serwisu
  13.1. Otoprzygoda dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Serwisu przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Jednak niezależnie od powyższego, dostęp do Serwisu może zostać tymczasowo zawieszony bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia ze względów dotyczących przeprowadzenia czynności konserwacji technicznej, migracji lub aktualizacji oraz nieprawidłowego działania sieci lub innych uwarunkowań związanych z jej wykorzystaniem.

 14. Ochrona danych osobowych
  14.1. Otoprzygoda gromadzi i przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku do Regulaminu.

 15. Modyfikacja Regulaminu
  15.1. Otoprzygoda może zmienić Regulamin w tym załączniki do Regulaminu i uruchomić nową wersję Usług świadczonych w ramach otoprzygoda.pl
  15.2. W przypadku zmiany regulaminu, Użytkownik zostanie o niej poinformowany za pomocą wiadomości podanej na stronie internetowej serwisu otoprzygoda.pl oraz na stronie logowania podczas logowania do swojego Konta. Zmiana staje się skuteczna we wskazanym przez Otoprzygoda terminie, nie krótszym niż 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu Otoprzygoda.
  15.3. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany, może rozwiązać umowę w trybie określonym w ust. 7.2. Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
  15.4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 16. Postanowienia dodatkowe
  16.1. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Otoprzygoda w ramach Serwisu Otoprzygoda.pl na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
  16.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Otoprzygoda w ramach Serwisu Otoprzygoda.pl podlegać będą wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce.
  16.3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 04.12.2020.

 17. Załączniki
  17.1. Polityka prywatności
  17.2. Cennik
  17.3. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór odstąpienia od umowy
  17.4. Tabela prowizji i opłat
Abyś odkrył przygodę swoich marzeń używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Przeczytaj więcej w naszej polityce plików cookie