Regulamin Dobry Start 2

REGULAMIN I WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI DOBRY START 2

Przed rozpoczęciem korzystania z promocji “Dobry Start 2” organizowanej przez Otoprzygoda Sp. z o.o. Partnerzy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Zasady uczestnictwa w Promocji “Dobry Start 2”
 4. Zasady otrzymania i przekazania Kodu rabatowego
 5. Zasady korzystania z Kodu rabatowego
 6. Ochrona danych osobowych
 7. Klauzula informacyjna dla Partnerów
 8. Postanowienia końcowe

 

 1. Postanowienia ogólne.
  1.1. Serwis internetowy Otoprzygoda.pl działający pod adresem www.otoprzygoda.pl prowadzony jest przez Otoprzygoda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu przy ul. Kilińskiego 5, Mielec 39-300, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000709152, NIP: 8172185768, adres e-mail: info@otoprzygoda.pl
  1.2. Promocja “Dobry Start 2” działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  1.3. Regulamin określa zasady świadczenia przez Otoprzygoda na rzecz Partnerów promocji o nazwie “Dobry start 2”. Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu Partnerów obowiązującego w Serwisie otoprzygoda.pl. Regulamin Partnerów jest dostępny pod linkiem: https://otoprzygoda.pl/strona/regulamin_dla_partnerow
 2. Definicje
  2.1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
  a. KOD RABATOWY - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Serwisie otoprzygoda.pl prowadzonym przez Otoprzygoda, w postaci zniżki
  b. Otoprzygoda - organizator promocji “Dobry Start 2”, Otoprzygoda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu przy ul. Kilińskiego 5, Mielec 39-300, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000709152, NIP: 8172185768.
  c. Partner – niezwiązana z Otoprzygoda osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadzaca działalność gospodarczą lub osoby prawne, publikująca za pośrednictwem Serwisu Otoprzygoda.pl oferty sprzedaży usług (Oferta) - osoba, która otrzymuje od Otoprzygoda w ramach promocji “Dobry Start 2” organizowanej przez Otoprzygoda lub indywidualnego porozumienia z Otoprzygoda Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności
  d. Serwis Otoprzygoda.pl – prowadzony przez Otoprzygoda serwis on-line, dostępny pod adresem internetowym www.otoprzygoda.pl, w ramach którego publikowane są Oferty Partnerów dostępne dla Użytkowników zarejestrowanych lub niezarejestrowanych.
  e. Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży Usługi na warunkach określonych przez Sprzedającego (Partnera), w szczególności zawierających cenę i opis oferowanej Usługi, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu Otoprzygoda.pl.
  f. Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania), który korzysta z Serwisu Otoprzygoda.pl oraz spełnia i akceptuje wszystkie warunki Regulaminu. Jeśli Regulamin nie stanowi inaczej postanowienia dotyczące Użytkowników stosuje się zarówno wobec Użytkowników, którzy dokonali rejestracji jak i wobec Użytkowników niezarejestrowanych.
 3. Zasady uczestnictwa w Promocji “Dobry Start”
  3.1. Promocja polega na udzieleniu rabatu na opcję promowania Oferty na stronie głównej serwisu otoprzygoda.pl pierwszym 100 Użytkownikom zarejestrowanym jako Partner na stronie Serwisu otoprzygoda.pl. Rejestracja musi być zgodna z warunkami opisanymi w pkt 3.2. Promowanie Oferty na stronie głównej Serwisu otoprzygoda.pl wiąże się z wyświetlaniem oferty na stronie głównej Serwisu otoprzygoda.pl, a jego wybór odbywa się w drodze automatycznych losowań, dokonywanych za każdym odświeżeniem strony Serwisu otoprzygoda.pl. Jednocześnie w ten sposób prezentowane są 24 Oferty. Po odświeżeniu strony Oferty zmieniają się i wyświetlane są kolejne 24 Oferty.
  3.2. Rabatowi podlegają Partnerzy, którzy założyli oraz aktywowali konto Partnera, zaakceptowali niniejszy regulamin Promocji w trakcje rejestracji konta Partnera, dodatkowo dokonali pełnej rejestracji konta Partnera oraz dodali przynajmniej jedną Ofertę. Pełna rejestracja konta Partnera musi się odbyć w terminie od 15.02.2019 do 31.03.2019
  3.3. W przypadku dodania większej ilości Ofert przez jednego Partnera promowana może być jedna wybrana Oferta wskazana przez Partnera.
  3.4. W przypadku posiadania subkont do konta Partnera, Partnerowi przysługuje możliwość uzyskania i wykorzystania jednego kodu rabatowego
  3.5. Otrzymany od Otoprzygoda Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.
  3.6. Kod rabatowy jest aktywny w okresie od 15.02.2019 do 14.04.2019. Promowanie Oferty na stronie głównej serwisu otoprzygoda.pl będzie trwać w okresie od od 15.04.2019 do 8.07.2019
  3.7. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne lub inną usługę w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony do Otoprzygoda
  3.8. Promocja “Dobry Start 2” nie łączy się z innymi promocjami. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą.
  3.9. Otoprzygoda ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.
 4. Zasady otrzymania i przekazania Kodu rabatowego
  4.1. W celu otrzymania Kodu rabatowego Partner jest zobowiązany założyć oraz aktywować konto Parntera, zaakceptować niniejszy regulamin Promocji oraz dokonać pełnej rejestracji konta Partnera.
  4.2. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Partnera podany w trakcie rejestracji.
 5. Zasady korzystania z Kodu rabatowego
  5.1. Kod rabatowy może być wykorzystany w terminie od 15.02.2019 do 14.04.2019
  5.2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Partnera. Partner ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w PANELU PARTNERA.
  5.3. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku spełnienia warunków o których mowa w pkt 4.1. oraz dodaniu co najmniej jednej Oferty przez Partnera.
  5.4. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
  5.5. W celu skorzystania z Kodu rabatowego należy w terminie od 15.02.2019 do 14.04.2019 wpisać Kod rabatowy w przygotowanym do tego celu polu. W szczegółach Oferty, którą Partner wybierze do wyświetlenia na stronie głównej Serwisu otoprzygoda.pl należy wybrać z listy opcji promowania - opcję promowania na stronie głównej, następnie przed przejściem do płatności, w polu do wpisywania Kodów rabatowych wpisać otrzymany Kod rabatowy oraz zatwierdzić płatność. Wpisanie Kodu rabatowego w polu, o którym mowa spowoduje obniżenie wartości zamawianej usługi promowania na stronie głównej do kwoty 0 zł.
 6. Ochrona danych osobowych
  6.1. Otoprzygoda gromadzi i przetwarza podane przez Partnerów dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu Partnerów obowiązującego w Serwisie otoprzygoda.pl. Polityka prywatności jest dostępna pod linkiem: https://otoprzygoda.pl/strona/polityka-prywatnosci
 7. Klauzula informacyjna dla Partnerów
  7.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Otoprzygoda Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, przy ul. Kilińskiego 5, 39-300 Mielec, KRS: 0000709152, NIP 8172185768, REGON: 36899231500000 (dalej „Administrator”), operator strony internetowej dostępnej pod adresem www.otoprzygoda.pl.
  7.2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres iod@otoprzygoda.pl.
  7.3. W razie, gdy dane osobowe otrzymujemy od Partnera, którego reprezentujesz będziemy przetwarzali następujące kategorie danych osobowych:
  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko);
  • dane służbowe (miejsce pracy, stanowisko);
  • służbowe dane kontaktowe (podany przy rejestracji numer telefonu oraz adres e-mail).
  7.4. woje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu organizacji akcji promocyjnej pod nazwą „Dobry Start 2”, jeżeli wyraziłeś na to zgodę przez czas trwania akcji promocyjnej oraz po jej zakończeniu przez czas niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z akcji promocyjnej [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia – zgoda osoby, której dane dotyczą] oraz archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa].
  7.5. Jeżeli konto Partnera należy do podmiotu prawa handlowego informujemy, że źródłem informacji jest ten podmiot.
  7.6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
  ◦ Prawo dostępu do danych osobowych.
  ◦ Prawo do sprostowania danych.
  ◦ Prawo do usunięcia danych.
  ◦ Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  ◦ Prawo do wniesienia sprzeciwu.
  ◦ Prawo do przeniesienia danych
  7.7. Prawo do wniesienia skargi. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7.8.Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są:
  ◦ Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  ◦ Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, operatorzy płatności elektronicznych);
  ◦ Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, w szczególności podmiot świadczący usługę hostingu;
  ◦ Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze korespondencji, spraw administracyjnych, księgowych, podatkowych, prawnych;
  ◦ w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych.
  7.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niektóre z danych stanowią warunek w akcji promocyjnej „Dobry Start 2”. Brak ich wskazania uniemożliwi udział w akcji.
 8. Postanowienia końcowe
  8.1. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://www.otoprzygoda.pl/strona/regulamin_dobry_start_2/
  8.2. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin Partnera w Serwisie otoprzygoda.pl, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  8.3. Regulamin obowiązuje od dnia 14.02.2019.
Abyś odkrył przygodę swoich marzeń używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Przeczytaj więcej w naszej polityce plików cookie