Regulamin Nowe Horyzonty

REGULAMIN I WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI "Nowe horyzonty"

Przed rozpoczęciem korzystania z promocji "Nowe horyzonty" organizowanej przez
Otoprzygoda Sp. z o.o. Partnerzy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

SPIS TREŚCI:
1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Zasady uczestnictwa w Promocji "Nowe horyzonty"
4. Ochrona danych osobowych
5. Klauzula informacyjna dla Partnerów
6. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia ogólne.
  1.1. Serwis internetowy otoprzygoda.pl działający pod adresem www.otoprzygoda.pl prowadzony jest przez Otoprzygoda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu przy ul. Kilińskiego 5, Mielec 39-300, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000709152, NIP: 8172185768, adres e-mail: info@otoprzygoda.pl
  1.2. Promocja "Nowe horyzonty" działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  1.3. Regulamin określa zasady świadczenia przez Otoprzygoda na rzecz Partnerów promocji o nazwie "Nowe horyzonty". Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu Partnerów obowiązującego w Serwisie otoprzygoda.pl. Regulamin Sprzedaży jest dostępny pod adresem: https://otoprzygoda.pl/strona/regulamin_dla_partnerow_28_10_2019
 2. Definicje
  2.1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
  a. Otoprzygoda - organizator promocji "Nowe horyzonty", Otoprzygoda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu przy ul. Kilińskiego 5, Mielec 39-300, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000709152, NIP: 8172185768
  b. Partner – niezwiązana z Otoprzygoda osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawne, publikująca za pośrednictwem Serwisu otoprzygoda.pl oferty sprzedaży usług (Oferta) - osoba, która otrzymuje od Otoprzygoda w ramach promocji "Nowe horyzonty" organizowanej przez Otoprzygoda lub indywidualnego porozumienia z Otoprzygoda Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności
  c. Serwis otoprzygoda.pl – prowadzony przez Otoprzygoda serwis on-line, dostępny pod adresem internetowym www.otoprzygoda.pl, w ramach którego publikowane są Oferty Partnerów dostępne dla Użytkowników zarejestrowanych lub niezarejestrowanych
  d. Oferta - propozycja zawarcia transakcji sprzedaży Usługi na warunkach określonych przez Sprzedającego (Partnera), w szczególności zawierających cenę i opis oferowanej Usługi, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu otoprzygoda.pl
  e. Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania), który korzysta z Serwisu otoprzygoda.pl oraz spełnia i akceptuje wszystkie warunki Regulaminu. Jeśli Regulamin nie stanowi inaczej, postanowienia dotyczące Użytkowników stosuje się zarówno wobec Użytkowników, którzy dokonali rejestracji jak i wobec Użytkowników niezarejestrowanych
  f. Promocja – promocja o nazwie "Nowe horyzonty" organizowana przez Otoprzygoda Sp. z o.o. dla Partnerów serwisu otoprzygoda.pl
 3. Zasady uczestnictwa w Promocji "Nowe horyzonty"
  3.1. Promocja polega na udzieleniu Partnerowi rabatu na prowizje w wysokości 50% standardowej prowizji zgodnie z cennikiem prowizji, który jest załącznikiem do Regulaminu Sprzedaży. Cennik prowizji dostępny jest pod adresem: https://otoprzygoda.pl/cennik
  3.2. Promocja obowiązuje w terminie od 15.11.2019 do 15.04.2020. W tym terminie prowizja od sprzedanych ofert, które biorą udział w promocji, zostanie naliczona zgodnie z niniejszym regulaminem
  3.3. Dodanie nowych ofert przez Partnera musi się odbyć w terminie od 15.11.2019 do 24.11.2019
  3.4. Promocji podlegają:
  - Partnerzy, którzy w terminie do 24.11.2019 założą oraz aktywują konto Partnera, zaakceptują niniejszy regulamin Promocji, dodatkowo dokonają pełnej rejestracji konta Partnera oraz dodadzą nowe Oferty
  - Partnerzy, którzy posiadają już aktywne konto Partnera, dokonali pełnej rejestracji konta Partnera, dodatkowo w terminie do 24.11.2019 zaakceptują niniejszy regulamin Promocji, oraz dodadzą nowe Oferty
  Promocji podlegają wszystkie oferty dodane w terminie od 15.11.2019 do 24.11.2019
  3.5. Nowa oferta musi dotyczyć ściśle określonej i skonkretyzowanej usługi, z podaniem miejsca, ceny i opisu usługi. W treści ogłoszenia Partner nie może umieszczać danych umożliwiających Użytkownikowi bezpośredni kontakt z Partnerem
  3.6. Zabrania się Partnerom dodawania ofert tożsamych do ofert Partnera wyświetlanych już w serwisie otoprzygoda.pl
  3.7. Promocja naliczy się automatycznie w czasie dodawania nowej oferty
  3.8. Promocja nie podlega wymianie na środki pieniężne lub inną usługę w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócona do Otoprzygoda
  3.9. Otoprzygoda zastrzega sobie prawo wykluczenia Ofert bądź Partnera z promocji w przypadku złamania zasad niniejszego regulaminu
 4. Ochrona danych osobowych
  4.1. Otoprzygoda gromadzi i przetwarza podane przez Partnerów dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu Partnerów obowiązującego w Serwisie otoprzygoda.pl. Polityka prywatności jest dostępna pod adresem: https://otoprzygoda.pl/strona/polityka-prywatnosci
 5. Klauzula informacyjna dla Partnerów
  5.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Otoprzygoda Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, przy ul. Kilińskiego 5, 39-300 Mielec, KRS: 0000709152, NIP 8172185768, REGON: 36899231500000 (dalej „Administrator”), operator strony internetowej dostępnej pod adresem www.otoprzygoda.pl.
  5.2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres iod@otoprzygoda.pl.
  5.3. W razie, gdy dane osobowe otrzymujemy od Partnera, którego reprezentujesz będziemy przetwarzali następujące kategorie danych osobowych:
  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko);
  • dane służbowe (miejsce pracy, stanowisko);
  • służbowe dane kontaktowe (podany przy rejestracji numer telefonu oraz adres e-mail).
  5.4. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu organizacji akcji promocyjnej pod nazwą "Nowe horyzonty", jeżeli wyraziłeś na to zgodę przez czas trwania akcji promocyjnej oraz po jej zakończeniu przez czas niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z akcji promocyjnej [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia – zgoda osoby, której dane dotyczą] oraz archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa].
  5.5. Jeżeli konto Partnera należy do podmiotu prawa handlowego informujemy, że źródłem informacji jest ten podmiot.
  5.6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
  ◦ Prawo dostępu do danych osobowych.
  ◦ Prawo do sprostowania danych.
  ◦ Prawo do usunięcia danych.
  ◦ Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  ◦ Prawo do wniesienia sprzeciwu.
  ◦ Prawo do przeniesienia danych
  5.7. Prawo do wniesienia skargi. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5.8.Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są:
  ◦ Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  ◦ Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, operatorzy płatności elektronicznych);
  ◦ Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, w szczególności podmiot świadczący usługę hostingu;
  ◦ Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze korespondencji, spraw administracyjnych, księgowych, podatkowych, prawnych;
  ◦ w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych.
  5.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niektóre z danych stanowią warunek w akcji promocyjnej "Nowe horyzonty". Brak ich wskazania uniemożliwi udział w akcji.
 6. Postanowienia końcowe
  6.1. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://otoprzygoda.pl/strona/regulamin_nowe_horyzonty
  6.2. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin Partnera w Serwisie otoprzygoda.pl, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu Cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, a także o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawy o ochronie danych osobowych.
  6.3. Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2019.
Abyś odkrył przygodę swoich marzeń używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Przeczytaj więcej w naszej polityce plików cookie