Polityka prywatności

- POLITYKA PRYWATNOŚCI -

WPROWADZENIE

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane osobowe zapewniamy, że funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych rozwiązań służących zabezpieczeniu danych użytkowników.

W trosce o przejrzystość realizowanych przez nas procesów przetwarzania danych, przedstawiamy obowiązujące w serwisie internetowym otoprzygoda.pl zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o „danych osobowych”, mamy na myśli wszelkie informacje, które mogą identyfikować użytkownika takie jak np. imię, nazwisko, e-mail czy adres korespondencyjny.

Kiedy odwołujemy się do terminu „przetwarzanie” rozumiemy przez to wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych użytkowników takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.


1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności (dalej „Polityka”).
1.2. Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego. Zwracamy uwagę, że w przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą odnośnika, który może zostać zawarty w naszym serwisie, będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i cookies. Zalecamy zapoznanie się z ich treścią.
1.3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce. Zmiany te nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.

2. ADMINISTRATOR DANYCH ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

2.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych za pośrednictwem serwisu internetowego otoprzygoda.pl jest OTOPRZYGODA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu (39-300) przy ulicy Kilińskiego 5. NIP: 8172185768; REGON: 368992315 (dalej „OTOPRZYGODA”) Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oznacza to, że w odniesieniu do tych danych, we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, określamy cele i sposoby ich przetwarzania.
2.2. Aby zapewnić należytą ochronę praw osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe powołaliśmy niezależnego Inspektora Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych możecie się z nim skontaktować bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: iod@otoprzygoda.pl.

3. POZYSKIWANIE DANYCH

3.1. W związku z funkcjonowaniem serwisu internetowego otoprzygoda.pl pozyskujemy dane osobowe podane przez użytkowników, w zakresie w jakim są one niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania – zgodnie z zasadą minimalizacji danych o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c RODO.
3.2. W przypadku rejestracji konta w serwisie przez Klienta:
- imię i nazwisko;
- adres e-mail.
W przypadku rejestracji konta w serwisie przez Partnera:
- imię i nazwisko;
- adres e-mail;
- telefon;
- adres;
- numer konta bankowego.
W zależności od rodzaju prowadzonej działalności możemy zażądać informacji nt. numeru PESEL, NIP, REGON, KRS oraz stosownych dokumentów potwierdzających zdolność do wykonywania zawodu (licencje, pozwolenia itp.)
W przypadku zakupu vouchera:
- imię i nazwisko osoby obdarowanej.
3.3. W przypadku logowania się za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi OTOPRZYGODA nie posiada żadnej kontroli jak np. Facebook, Google, pozyskujemy dane wyłącznie w postaci adresu e-mail użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.

4. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy, której stroną są użytkownicy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, świadczenie usług drogą elektroniczną (np. newsletter), obsługa konta w serwisie internetowym otoprzygoda.pl, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z użytkownikami w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).
4.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie również ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, jako administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO), tj. w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.
4.3. Przetwarzamy też dane osobowe użytkowników w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), tj.:
4.3.1. prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych;
4.3.2. organizowania programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których użytkownicy mogą wziąć udział;
4.3.3. zarządzania aktywnością na stronie internetowej otoprzygoda.pl poprzez jej monitorowanie, pod kątem funkcjonowania serwisu, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
4.3.4. zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną poprzez wykrywanie i przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
4.3.5. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także prowadzenia postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
4.3.6. tworzenia analiz, zestawień, statystyk, w tym zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
4.4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

5.1. W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych w punkcie 4. powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
5.1.1. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym usługi płatnicze (Tpay.com), usługi świadczone drogą elektroniczną;
5.1.2. podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
5.1.3. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
5.1.4. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
5.1.5. organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.
5.2. Przy przetwarzaniu danych wspieramy się podwykonawcami, którzy świadczą usługi w zakresie hostingu (OVH Sp. z o.o.) oraz analizy danych anonimowych. Analityka realizowana jest przez Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway, CA 94043 (narzędzia Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Google Adwords i in.
warunki korzystania z usług Google).

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 4. powyżej celów, tj. przez czas realizacji umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
6.2. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu w tym zakresie. W takim wypadku dane nie będą już przetwarzane w tym konkretnym celu, aczkolwiek ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub właściwy przepis prawa.

7. PROFILOWANIE

7.1. W celach opisanych w punkcie 4. powyżej, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania danych osobowych użytkowników, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat ich preferencji lub zainteresowań.
7.2. Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na wpływać na użytkowników serwisu internetowego otoprzygoda.pl.

8. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Każdemu użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane w naszym serwisie internetowym przysługują następujące prawa wynikające z RODO, tj.:
8.1.1. prawo dostępu do danych osobowych;
8.1.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
8.1.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) w sytuacji kiedy spełniona jest jedna z następujących przesłanek: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - użytkownik, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych, - użytkownik, którego dane dotyczą cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem oraz jeżeli dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
8.1.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
8.1.5. prawo do przeniesienia danych osobowych na zasadach określonych w art. 20 RODO;
8.1.6. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
8.1.7. prawo sprzeciwu. W dowolnym momencie użytkownik może wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie OTOPRZYGODY lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesu użytkownika, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podobnie jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, również możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych do takich celów.
8.1.8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez OTOPRZYGODA danych osobowych.
8.2. Zrealizowanie powyższych praw ułatwi użytkownikom złożenie wniosku na adres wskazany w punkcie 11.1. niniejszej polityki.
8.3. Zaznaczamy, że powyższe uprawnienia dotyczą wyłącznie danych, które można powiązać z osobą wnioskującą. Prawa te nie znajdują zastosowania do anonimowych informacji statystycznych (art. 11 ust. 2 RODO). W związku z powyższym, możemy prosić użytkowników o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

9. BEZPIECZEŃSTWO

9.1. Wszystkie zbierane przez OTOPRZYGODA dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

10. ADRES IP, PLIKI COOKIES

10.1. OTOPRZYGODA może gromadzić w ramach usług serwisu internetowego otoprzygoda.pl dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). O tym, w jaki sposób OTOPRZYGODA wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo w polityce cookies.

11. DANE KONTAKTOWE

11.1. W sprawach dotyczących danych osobowych możecie się z nami skontaktować poprzez przesłanie korespondencji na adres OTOPRZYGODA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu (39-300) przy ulicy Kilińskiego 5 lub wysyłając wiadomość do naszego inspektora ochrony danych na adres: e-mail: iod@otoprzygoda.pl.

Abyś odkrył przygodę swoich marzeń używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Przeczytaj więcej w naszej polityce plików cookie