Regulamin

REGULAMIN I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU OTOPRZYGODA.PL
ORAZ ZAWIERANIA UMÓW Z UŻYTKOWNIKAMI


SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu Otoprzygoda.pl
 4. Rejestracja w serwisie i założenie konta
 5. Zasady sprzedaży Usług
 6. Reklamacje
 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej z partnerem
 8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 9. Działalność, dostępność i funkcje Serwisu
 10. Ochrona danych osobowych
 11. Modyfikacja Regulaminu
 12. Postanowienia dodatkowe
 13. Informacje prawne
 14. Załączniki

 

 1. Postanowienia ogólne
  1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Otoprzygoda Sp. z o.o. usług polegających na umożliwieniu Użytkownikom zapoznania się z Ofertami Partnerów oraz ich ewentualnym zakupie. Regulamin określa ponadto zasady dostępu i korzystania z Serwisu Otoprzygoda.pl
  1.2. Serwis Otoprzygoda.pl jest dostępny na stronie internetowej www.otoprzygoda.pl. Warunkiem uzyskania dostępu do serwisu jest skorzystanie z urządzenia o następujących minimalnych wymaganiach technicznych:
  a. komputer z dostępem do Internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. przeglądarka internetowa,
  d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  1.3. Aby zarejestrować się w Serwisie Otoprzygoda.pl lub dokonać Transakcji bez rejestracji Użytkownik musi uprzednio przeczytać i zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 2. Definicje
  2.1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
  a. Otoprzygoda - Otoprzygoda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu przy ul. Kilińskiego 5, Mielec 39-300, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000709152, NIP: 8172185768.
  b. Serwis Otoprzygoda.pl – prowadzony przez Otoprzygoda serwis on-line, dostępny pod adresem internetowym www.otoprzygoda.pl, w ramach którego publikowane są Oferty Partnerów dostępne dla Użytkowników zarejestrowanych lub niezarejestrowanych.
  c. Regulamin – niniejszy dokument.
  d. Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania), który korzysta z serwisu otoprzygoda.pl oraz spełnia i akceptuje wszystkie warunki Regulaminu. Jeśli Regulamin nie stanowi inaczej postanowienia dotyczące Użytkowników stosuje się zarówno wobec Użytkowników, którzy dokonali rejestracji jak i wobec Użytkowników niezarejestrowanych.
  e. Partner – niezwiązana z Otoprzygoda osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadzaca działalność gospodarczą lub osoby prawne, publikująca za pośrednictwem Serwisu Otoprzygoda.pl oferty sprzedaży usług (Oferta Partnera).
  f. Konto - prowadzony dla Użytkownika lub Partnera przez Otoprzygoda pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika lub Partnera oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Otoprzygoda.pl
  g. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
  h. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych używany do dokonania autoryzacji (identyfikacji Partnera/Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Partnera/Użytkownika podczas procesu Rejestracji Konta lub ustalany i przekazywany jako informacja poufna do wyłącznej wiadomości Partnera/Użytkownika przez system teleinformatyczny.
  i. Oferta Partnera (ogłoszenie) – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Usługi na warunkach określonych przez Sprzedającego (Partnera), w szczególności zawierających cenę i opis oferowanej Usługi, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu Otoprzygoda.pl.
  j. Usługa - usługa oferowana Użytkownikowi do sprzedaży przez Partnera, zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie Partnera i Regulaminie.
  k. Przygoda – instrument w formie fizycznej lub elektronicznej (voucher), oznaczony unikalnym kodem QR, potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, który jest podstawą i zobowiązaniem do wykonania Oferty przez Partnera, na warunkach opisanych w Ofercie Partnera i w Regulaminie.
  l. Transakcja – procedura zawierania i wykonywania umów sprzedaży Usługi pomiędzy Użytkownikami a Partnerami w ramach Serwisu Otoprzygoda.pl
  m. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  n. Plecak - funkcjonalność udostępniona przez Partnera w ramach serwisu Otoprzygoda.pl, za pomocą której Użytkownik sporządza listę wybranych Usług w celu złożenia Zamówienia.
  o. Wykorzystanie Przygody – realizacja Oferty u Partnera.
 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu Otoprzygoda.pl
  3.1. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu Otoprzygoda.pl zarówno po dokonaniu rejestracji Konta jak i bez rejestracji.
  3.2. Użytkownik, który nie zarejestrował Konta, chcąc dokonać zakupu Oferty Partnera, po wybraniu Usługi, oraz dodanie jej do Plecaka, podaje odpowiednie dane wymagane w formularzu, konieczne do finalizacji zwieranej w ten sposób umowy z Partnerem. Z chwilą nabycia Usługi, dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Otoprzygoda umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostęp do Serwisu Otoprzygoda.pl.
 4. Rejestracja w serwisie i założenie konta
  4.1. Warunki rejestracji w serwisie
  a. Możliwość zarejestrowania Konta Użytkownika posiadają osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat – może 16 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
  b. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna dla każdego Użytkownika.
  4.2. Założenie konta, logowanie
  a. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu e-mail,
  • wybór hasła
  b. Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Otoprzygoda umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostęp do serwisu Otoprzygoda.pl i publikowanych w nim Ofert Partnerów oraz możliwość kupowania od Partnerów Usług na warunkach określonych w Ofercie Partnera i Regulaminie. W trakcie rejestracji oraz w trakcie zakupu Przygody Użytkownik opcjonalnie może wyrazić również zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera).
  c. W celu zapisu na Newsletter użytkownik może dodać w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Otoprzygoda.pl adres poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknąć „plus”, przez co godzi się na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną.
  d. Rejestracja skutkuje utworzeniem dla Użytkownika Konta w Serwisie Otoprzygoda.pl, przypisanego do adresu e-mail oraz hasła podanego w formularzu rejestracyjnym.
  e. Z momentem wciśnięcia przycisku opisanego jako „Załóż konto” Serwis Otoprzygoda.pl automatycznie wygeneruje wiadomość z potwierdzeniem wprowadzenia danych i wyśle ją na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym,
  f. Użytkownik w celu aktywacji Konta otwiera wskazane w wiadomości, o której mowa w lit. c hiperłącze (link) – po jego otwarciu Użytkownik może korzystać z Konta.
  g. Konto Użytkownika zawiera dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W razie zmiany którejkolwiek z podanych danych Użytkownik ma obowiązek ich aktualizacji. Zabronione jest podawanie danych nieaktualnych, niepełnych lub nieprawdziwych. Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji „Moje konto”, użytkownik może wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu Przygody nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury.
  h. Użytkownik powinien zachowaniać w tajemnicy hasła do Konta. Jeżeli dane umożliwiające dostęp do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Otoprzygoda.
  i. Konto jest niezbywalne.
  j. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu adresu e-mail i hasła przypisanego do konta (Logowanie). Logowanie do serwisu Otoprzygoda.pl za pośrednictwem usług zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem serwisów społecznościowych powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio w serwisie Otoprzygoda.pl. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w tym oprogramowania powodującego logowanie, następuje na wyłączne ryzyko Użytkownika.
  4.3. Zawieszenie konta, ograniczenie dostępu
  a. Otoprzygoda zastrzega sobie możliwość tymczasowego zablokowania Konta w sytuacji uzasadnionego zagrożenia bezpieczeństwa Konta. Otoprzygoda może zobligować Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępu do Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik niezwłocznie odzyska dostęp do Konta.
  b. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Otoprzygoda może rozwiązać z Użytkownikiem umowę i zamknąć Konto lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.
  c. Jeżeli umowa została rozwiązania na podstawie decyzji Otoprzygoda, o której mowa w ust. 8.4. Regulaminu, Użytkownik nie może się zarejestrować bez uprzedniej zgody Otoprzygoda.
 5. Zasady sprzedaży Usług
  5.1. Ogólne warunki sprzedaży usług
  a. Czas obowiązywania Oferty Partnera jest ograniczony czasowo i wskazany wyraźnie w treści Oferty Partnera.
  b. Użytkownik po zapoznaniu się z Ofertą Partnera wybierając opcję „Kupuję i płacę” składa wiążącą ofertę kupna usługi na warunkach określonych w Ofercie Partnera.
  c. Po wybraniu opcji "Dodaj do plecaka", każda z wybranych Usług trafia do Plecaka. Przed dokonaniem płatności Użytkownik może usunąć dowolne pozycje z Plecaka. Użytkownik dokonuje jednej płatności w kwocie będącej sumą cen wszystkich Usług znajdujących się w Plecaku. Z chwilą dokonania płatności Użytkownik zawiera umowę z Partnerem, oferującym daną Usługę o treści i na warunkach wskazanych w Ofercie Partnera. W przypadku, kiedy płatność nie dochodzi do skutku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Usługi.
  d. Płatności dokonywane są za pomocą systemu płatności: Tpay.com


  System płatności Tpay.com należy do spółki

  Krajowy Integrator Płatności S.A.
  ul. Św. Marcin 73/6
  61-808 Poznań
  NIP: 7773061579
  REGON: 300878437
  KRS: 0000412357

  Kapitał zakładowy:
  5.494.980 PLN
  wpłacony w całości.


  e. W każdym z przypadków określonych w powyższym punkcie, płatność dokonywana przez Użytkownika, świadczona jest wyłącznie na rzecz Partnera niezależnie do czyich rąk spełniane jest świadczenie. W powyższym zakresie upoważnionym przez Partnera i Otoprzygoda podmiotem do odbioru świadczeń Użytkowników jest także operator płatności elektronicznych, którego usługi udostępniane są w Serwisie. Operator ten w każdym wypadku będzie wykonywał działalność na podstawie obowiązujących przepisów i decyzji w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego.
  f. Po skutecznym zawarciu umowy i uiszczeniu płatności Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany podczas Rejestracji lub podczas dokonywania zakupu bez logowania, Przygodę z ważnym kodem QR oraz dane kontaktowe do Partnera. Przygoda z ważnym kodem QR jest wyłączną podstawą do skorzystania z Usługi. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania/okazania Przygody z ważnym kodem QR, który Partner (przedstawiciel Partnera) sczytuje poprzez dedykowaną aplikację. Przygoda z ważnym kodem QR może okazana być w formie papierowej lub elektronicznej umożliwiającej prawidłowe sczytanie kodu QR.
  g. Przygoda zaopatrzona jest w unikalny kod QR przypisany do danej transakcji. Termin realizacji Przygody należy uzgodnić z Partnerem, przy czym czas realizacji zakupionej Usługi na podstawie Przygody jest ściśle określony. Ważność zakupionej Przygody wygasa po 12 miesiącach od dnia zakupu, chyba że Partner zaznaczy, że Przygoda jest jednorazowa i do wykorzystania tylko w określonym terminie, wtedy ważność 12 miesięcy nie obowiązuje. Jeśli Parter nie zaznaczy opcji
  jednorazowej Przygody ma obowiązek realizacji Przygody w okresie 12 miesięcy w terminie ustalonym z Użytkownikiem. Przygoda jest realizowana przez Partnera po okazaniu Przygody z ważnym kodem QR przez jego okaziciela. Wszelkie fałszowanie, powielanie lub podrabianie Przygody jest zabronione.
  W przypadku wygaśnięcia ważności zakupionej Przygody na zasadach opisanych powyżej Użytkownikowi nie przysługuje żaden zwrot pieniędzy.
  h. Za wystawienie dokumentów księgowych dotyczących zrealizowanej Przygody odpowiada Partner i wystawia taki na rzecz Użytkownika w formie opisanej w Ofercie Partnera.
  5.2. Zawarcie umowy bez rejestracji
  a. Użytkownik ma możliwość zakupu Oferty Partnera bez rejestracji. W tym celu niezbędne jest wybranie opcji „Kontynuuj bez logowania”, podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, a także zaakceptowanie regulaminu oraz dokonanie płatności. Zapoznaj się z Polityką Prywatności (załącznik nr 2)
  b. Umowa z Partnerem zawierana jest z chwilą dokonania płatności i stosuje się do niej wszystkie postanowienia wynikające z ust. 5.1. Regulaminu.
  5.3. Odpowiedzialność Otoprzygoda, Użytkowników oraz Partnerów.
  a. Otoprzygoda publikuje w Serwisie Otoprzygoda.pl treść oferty Partnera, który ponosi za nią wyłączną odpowiedzialność.
  b. Otoprzygoda nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, a wykonuje jedynie czynności natury technicznej polegające na opublikowaniu Oferty Partnera w Serwisie Otoprzygoda.pl zgodnie z warunkami i treścią ustaloną w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie, nadto informuje Użytkowników oraz Partnerów o zawartych umowach oraz wystawianiu w imieniu Partnera potwierdzenia zawarcia umowy i jej warunków w postaci Przygody.
  c. Otoprzygoda weryfikuje dane Partnerów oraz posiadane przez nich uprawnienia/licencje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w oparciu o przesłane przez Partnera skany lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego posiadane przez Partnera oraz jego pracowników uprawnienia/licencje. Otoprzygoda nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Partnera nieaktualnymi lub nieprawdziwymi danymi.
  d. Otoprzygoda nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników oraz Partnerów w ramach serwisu Otoprzygoda.pl, w tym nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji oraz za następstwa działań podjętych przez Użytkowników, Partnerów oraz osoby trzecie a stanowiących naruszenie Regulaminu.
  e. Otoprzygoda nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo oraz legalność Usług sprzedawanych w ramach Oferty Partnera, wypłacalność Użytkownika oraz prawdziwość oraz rzetelność podawanych przez Użytkowników oraz Partnerów danych.
  f. Użytkownik oraz Partner ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania oraz zaniechania związane z korzystaniem z serwisu Otoprzygoda.pl, w szczególności odpowiedzialność odszkodowawczą względem Otoprzygoda, Użytkowników lub Partnerów.
 6. Reklamacje
  6.1. W przypadku, gdy w ocenie Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Otoprzygoda lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia - Reklamację.
  6.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej wysyłając maila na adres e-mail info@otoprzygoda.pl lub w formie pisemnej pod adresem ul. Lipowska b/n (skrzynka pocztowa 12), 43-374 Buczkowice. W Reklamacji Użytkownik powinien zawrzeć swoje imię, nazwisko, adres mailowy, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
  6.3. Otoprzygoda rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. W sytuacji, gdy Reklamacja Użytkownika jest niejasna lub niepełna, Otoprzygoda wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia. W sytuacji powyższej 14 – dniowy termin, o którym mowa wyżej biegnie od dnia uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika.
  6.4. Odpowiedź na Reklamację Otoprzygoda wysyła wyłącznie drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany przez Użytkownika.
  6.5. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji wydanej przez Otoprzygoda po rozpoznaniu Reklamacji. W tym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdą ust. 6.2.,6.3.,6.4. Regulaminu.
  6.6 Reklamację dotyczącą usługi świadczonej przez Partnera, Użytkownik składa bezpośrednio u Partnera, jako podmiotu, który usługę wykonuje.
 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej z partnerem
  7.1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu Usługi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania drogą elektroniczną Przygody bez podawania przyczyny. Skuteczne przekazanie Otoprzygoda oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia Partnerowi, jako drugiej stronie umowy (przedsiębiorcy). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Prawo do odstąpienia od umowy może być zrealizowane poprzez:
  a. przesłanie oświadczenia drogą mailową, na adres: info@otoprzygoda.pl
  b. przesłanie oświadczenia pisemnie, na adres: ul. Lipowska b/n (skrzynka pocztowa 12), 43-374 Buczkowice.
  7.2. Otoprzygoda poinformuje Użytkownika o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłając wiadomość e-mail na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu odstąpienia od umowy.
  7.3. W sytuacji skutecznego odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 7.1. Użytkownikowi zwrócona zostanie wartość wszystkich płatności dokonanych w ramach zakupu usługi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Otoprzygoda o odstąpieniu od umowy
  7.4. W braku odmiennego oświadczenia Użytkownika, złożonego Otoprzygoda w sposób wyraźny, wszelkie zwroty gotówki zostaną zrealizowane za pośrednictwem pierwotnej metody płatności. Jeśli pierwotna metoda płatności uległa zmianie, wygasła lub została anulowana Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Otoprzygoda o powyższym fakcie. W przypadku braku informacji ze strony Użytkownika, o której mowa wyżej i realizacji zwrotu płatności, Otoprzygoda nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę środków.
  7.5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeśli:
  a. Partner wykonał w całości Usługę zgodnie z Ofertą Partnera na podstawie wręczonej Przygody z ważnym kodem QR.
  b. Przygoda oznaczona została jako jednorazowa ze ściśle określonym terminem jej realizacji, a termin ten upłynął.
 8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  8.1. Użytkownik może każdym czasie bez podawania przyczyny rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych z Otoprzygoda.
  8.2. Rozwiązanie umowy następuje poprzez wybranie opcji „usuń konto” w zakładce Konto Użytkownika.
  8.3. Otoprzygoda może rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług elektronicznych za wypowiedzeniem, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
  8.4. Otoprzygoda może rozwiązać z Użytkownikiem umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów. Wypowiedzenie winno zostać przesłane e-mailem na adres e-mail wskazany przez użytkownika w trakcie Rejestracji.
 9. Działalność, dostępność i funkcje Serwisu
  9.1. Otoprzygoda dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Serwisu przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Jednak niezależnie od powyższego, dostęp do Serwisu może zostać tymczasowo zawieszony bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia ze względów dotyczących przeprowadzenia czynności konserwacji technicznej, migracji lub aktualizacji oraz nieprawidłowego działania sieci lub innym uwarunkowań związanych z jej wykorzystaniem.
 10. Ochrona danych osobowych
  10.1. Podane przez użytkowników dane osobowe Otoprzygoda gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 11. Modyfikacja Regulaminu
  11.1. Otoprzygoda może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Usług świadczonych w ramach otoprzygoda.pl
  11.2. W przypadku zmiany regulaminu, Użytkownik zostanie o niej poinformowany za pomocą wiadomości podanej na stronie internetowej serwisu otoprzygoda.pl oraz na stronie logowania podczas logowania do swojego Konta. Zmiana staje się skuteczna we wskazanym przez Otoprzygoda terminie, nie krótszym niż 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu Otoprzygoda.
  11.3. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany, może rozwiązać umowę w trybie określonym w ust.. 8.1. Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
  11.4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 12. Postanowienia dodatkowe
  12.1. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Otoprzygoda w ramach Serwisu Otoprzygoda.pl na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
  12.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Otoprzygoda w ramach Serwisu Otoprzygoda.pl podlegać będą wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce.
 13. Informacje prawne
  13.1. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie serwisu www.otoprzygoda.pl jest spółka Otoprzygoda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu przy ul. Kilińskiego 5, Mielec 39-300, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000709152, NIP: 8172185768, adres e-mail: info@otoprzygoda.pl
  13.2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 05.12.2018.
 14. Załączniki
  14.1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
  Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór odstąpienia od umowy (załącznik nr 1).
  Polityka prywatności (załącznik nr 2)
Abyś odkrył przygodę swoich marzeń używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Przeczytaj więcej w naszej polityce plików cookie